Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor horecadiensten

Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge / Joodse Gemeente Amsterdam

Gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 406085

5 MEI 2003

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie.

Artikel 1

DEFINITIES

Onder de navolgende woorden wordt in de voorwaarden, en in de aanbiedingen en over­eenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1 NIHS

De Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam als aanbieder en verlener van horecadiensten

1.2 Gastheer

Degene die NIHS vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door NIHS verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werk-zaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met NIHS een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodza­kelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een schriftelijke overeenkomst tussen NIHS en een klant terzake een of meer door NIHS te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Zaalverhuurbedrijf

NIHS, waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte en/of het verstrekken van drank en/of het verstrekken van kosjere spijzen in deze ruimten.

1.8 Reserveringswaarde

De reële omzetverwachting van NIHS inclusief bedieningsgeld (en voor zover van toepassing b.t.w) terzake een met de klant gesloten horecaover­eenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen NIHS geldende gemiddelden.

1.9 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan NIHS gedane medede­ling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeelte­lijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door NIHS aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeenge­komen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.10 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.11 Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door NIHS een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.12 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.13 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

  1. Kosjere spijzen

   Etenswaren die herkenbaar afkomstig zijn van een leverancier die onder toezicht staat van het Rabbinaat der NIHS-Amsterdam danwel etenswaren die als geoorloofd zijn aangemerkt in de meest recente kasjroetlijst van het Opperrabbinaat voor Nederland.

    

   1.15 Kurkengeld

   Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van NIHS nut­tigen van niet door NIHS verstrekte kosjere/geoorloofde dranken.

    

   1.16 Keukengeld

   Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van NIHS nut­tigen van niet door NIHS verstrekte kosjere spijzen.

    

   1.16 Omzetgarantie

   Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake een of meer horecaover­eenkomsten door NIHS minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

    

   Artikel 2

    

   TOEPASSELIJKHEID

    

   2.1 De algemene voorwaarden zijn van toe­passing op de totstandkoming en de inhoud van alle horeca-overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horeca­overeenkomsten.

   2.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

    

   2.3 De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan NIHS gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van ruimten van NIHS.

   2.4 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horeca-overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toe­passelijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde par­tijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

    

   Artikel 3

TOTSTANDKOMING VAN HORECAOVEREENKOMSTEN

3.1 NIHS kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren.

3.2 Alle door NIHS gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horeca overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet NIHS binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaar­ding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoog­de horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Wanneer NIHS aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor­zover een andere potentiële klant NIHS een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in de optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door NIHS van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te wil­len maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tus­senpersonen te zijn gesloten. NIHS is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uit­drukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN NIHS

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor alle locaties van NIHS. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van NIHS en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 NIHS is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende arti­kelen, krachtens de horeca- overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de bij NIHS gebruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

 1. in geval van overmacht aan de zijde van NIHS als bedoeld in artikel 14;
 2. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
 3. indien de klant de in artikel 9 bedoelde waarborgsom/tussentijdse be­taling niet tijdig voldoet;
 4. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
 5. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens NIHS heeft.

4.5 NIHS is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien NIHS voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient NIHS op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

4.7 NIHS is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten, kan toelating weigeren of aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5

VERPLICHTINGEN VAN NIHS TERZAKE HET VERSTREKKEN VAN SPIJZEN

5.1 NIHS is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeenge­komen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn bedrijf gebruikelijk is.

5.2 Indien geen kosjere spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan ver­strekt NIHS op verzoek die kosjere spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.

5.3 NIHS is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten ach­terwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en aard van NIHS. NIHS kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek de locatie te verlaten.

5.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearri­veerd kan NIHS de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 6

VERPLICHTINGEN VAN NIHS TERZAKE VERSTREKKEN VAN DRANK

6.1 NIHS is gehouden aan de gast op verzoek de dranken te ver­strekken welke het in voorraad heeft. Daarnaast dient NIHS de in zijn bedrijf gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen.

Artikel 7

VERPLICHTINGEN VAN NIHS TERZAKE ZAALVERHUUR

7.1 NIHS is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stel­len dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaar­lijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voor­melde wens van NIHS betrekking heeft te beëindigen, onvermin­derd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horeca-overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien NIHS zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal NIHS nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

7.2 NIHS is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadien­sten aan de gasten te verlenen.

7.3 NIHS is na overleg met het ter plaatse bevoegde gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt NIHS van deze bevoegdheid gebruik, dan zal NIHS tot geen enkele schadevergoeding gehou­den zijn.

Artikel 8

ANNULERINGEN

8.1 Annulering door klanten, algemeen

8.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een der­gelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien NIHS het aan­bod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ont­lenen. Het bepaalde in artikel 8 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

8.1.2 NIHS kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden ver­richt aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepas­sing.

8.1.3 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 13.6 is ook op annuleringen van toepas­sing.

8.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

8.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

8.1.6 Bedragen die NIHS met het oog op de geannuleerde horecaover­eenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is gewor­den dienen door de klant te allen tijde volledig aan NIHS te wor­den vergoed, mits NIHS niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

  1. Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annule­ring van die reservering het navolgende:
 1. bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan NIHS te betalen;
 2. bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan NIHS te beta­len;
 3. bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan NIHS te beta­len;
 4. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehou­den 35%, van de reserveringswaarde aan NIHS te betalen;
 5. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehou­den 60% van de reserveringswaarde aan NIHS te betalen;
 6. bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehou­den 85% van de reserveringswaarde aan NIHS te betalen;
 7. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehou­den 100% van de reserveringswaarde aan NIHS te betalen.

  8.3 Annulering door NIHS

  8.3.1 NIHS is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat NIHS afstand doet van zijn annulerings­bevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

  8.3.2 Indien NIHS een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert is het artikel 8.1.1 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en NIHS.

  8.3.3 Indien NIHS een andere horecaovereenkomst is het artikel 8.1.1 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en NIHS.

  8.3.4. NIHS is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annu­leren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in NIHS te houden bijeenkomst een zoda­nig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankon­diging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat NIHS de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt NIHS van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorko­mend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

  8.3.5 NIHS is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 8.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het ver­loop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is NIHS als­nog gerechtigd zijn in artikel 8.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

  Artikel 9

  WAARBORGSOM EN TUSSENTIJDSE BETALING

  9.1 NIHS kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder NIHS deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadmini­streerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor NIHS en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

  9.2 NIHS kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.

  9.3 NIHS mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepa­lingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoof­de ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door NIHS onverwijld aan de klant te worden gerestitueerd.

  Artikel 10

OMZETGARANTIE

10.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan NIHS te betalen.

Artikel 11

AANSPRAKELIIJKHEID VAN NIHS

11.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover NIHS terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzeke­ringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is NIHS niet aansprake­lijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in zijn gebouw zijn meege­bracht door een gast. De klant vrijwaart NIHS tegen aanspraken van derden terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van NIHS.

11.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11.7 en 11.8 is NIHS nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van NIHS. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door NIHS bereide of geserveerde levensmiddelen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

11.4 In geen enkel geval is NIHS gehouden een hoger bedrag aan scha­deregeling te betalen dan:

  1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is:
  2. het door de verzekeraar van NIHS aan NIHS terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel:
  3. terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

    

   11.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is NIHS nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van NIHS.

    

   11.6 NIHS is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan NIHS houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van NIHS staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van NIHS.

    

   11.7 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een ver­goeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is NIHS verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer ver­schuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

    

   11.8 Indien NIHS goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat NIHS daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is NIHS nimmer aansprakelijk voor scha­de aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan ten­zij NIHS opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van NIHS.

    

   11.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefe­ning van een beroep of bedrijf) vrijwaart NIHS volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens NIHS mocht geldend maken, indien en voor zover deze aan­spraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door NIHS krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel niet de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

   11.10 De in artikel 11.9 bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

    

   Artikel 12

    

   AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST EN/OF KLANT

   12.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aanspra­kelijk voor alle schade die voor NIHS en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/ofdegenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/offenige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

   Artikel 13

AFREKENING EN BETALING

13.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het BTW-tarief – voor zover van toepassing – worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

13.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing. telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door NIHS een extra vergoeding worden gevorderd.

13.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

13.4 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 50 krachtens het bepaalde in het derde lid een factuur wordt gezonden dan kan NIHS daarenboven € 10 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

13.5 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan NIHS uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens anders-luidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

13.6 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens NIHS heeft voldaan is NIHS gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in de ruimten van NIHS zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van NIHS aan al zijn verplichtingen jegens NIHS heeft vol­daan. Naast een retentierecht komt NIHS in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

13.7 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan NIHS te worden voldaan.

13.8 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

13.9 Indien de klant in gebreke is dien hij aan NIHS alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50 alles te vermeerde­ren met de daarover eventueel verschuldigde btw.

13.10 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente ver­schuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt hij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

13.11 Indien NIHS goederen als bedoeld in artikel 13.6 onder zich heeft en de klant van wie NIHS de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is NIHS gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en NIHS kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van NIHS resteert wordt aan de klant uitgekeerd.

13.12 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan NIHS in de navolgende volgorde:

 1. de kosten van executie;
 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke innings- kosten;
 3. de rente;
 4. de schade;
 5. de hoofdsom.

  13.13 Betaling geschiedt in euro’s. Indien NIHS andere valuta accepteert dan zal gelden de op het moment van be­taling geldende marktkoers. NIHS kan daarbij bij wijze van administratie kosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. NIHS kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

  13.14 NIHS is nimmer gehouden om cheques, en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

  Artikel 14

  OVERMACHT

  14.1 Als overmacht voor NIHS, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming NIHS niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door NIHS zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

  14.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstan­digheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan NIHS gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereen­komst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voor­noemden.

  1. Indien een der partijen hij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

   Artikel 15

GEVONDEN VOORWERPEN

15.1 ln het gebouw en zijn aanhorigheden van NIHS verloren of ach­tergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij NIHS te worden ingeleverd.

15.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij NIHS heeft gemeld, verkrijgt NIHS de eigendom.

  1. Indien NIHS door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toe­zendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. NIHS is nimmer tot toezending verplicht.

   Artikel 16

KURKENGELD

16.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een NIHS drank nuttigt die niet door NIHS verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

16.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van NIHS kosjere spijzen nuttigt die niet door NIHS verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

16.3 De in de artikelen 16.1 en 16.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeen­gekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst in redelijk­heid vastgesteld door NIHS.

Artikel 17

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

17.2 Ingeval van geschillen tussen NIHS en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rech­ter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van NIHS het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

17.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

17.4 De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voor­waarden laat onverlet de geldigheid van alle andere bedingen. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.