Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer:002559870
Website adres:www.nihs.nl
E-mail:[email protected]
Postadres:Max Havelaarlaan 435
Postcode:1183 LZ
Plaats:Amstelveen

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten” (art 5 Reglement NIK). De NIHS (Joodse Gemeente) Amsterdam is een gemeente gebaseerd op Tora en Traditie. De Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Amsterdam.

B.  Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de gemeente bestaat uit 5 personen, die worden benoemd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit vertegenwoordigers van de sjoelgemeenschappen die leden zijn van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht , wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie
De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de Joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van Joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan
Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018

E.   Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt deels plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten
Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet het bestuur door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de Commissie van Financiën.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Jeugdwerk
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving
Sjechieta van vlees
Beheren begraafplaatsen

G.   Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijnen en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project. Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

  Begroting  Rekening  Rekening 
 202420232022
  €  €  € 
Baten   
    
 Opbrengsten uit bezittingen150.000180.000212.000
 Bijdragen gemeenteleden800.000654.000640.000
 Subsidies en overige bijdragen van derden 640.000571.000547.000
Totaal baten 1.590.0001.405.0001.399.000
    
Lasten   
      
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris) 142.000137.000130.000
 Bestedingen Syn.diensten, onderwijs en vorming, activiteiten452.000546.000430.000
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap155.000131.000225.000
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 301.000573.000337.000
 Salarissen (niet-religieuze functionarissen)834.000747.000782.000
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente166.000169.000224.000
 Lasten overige eigendommen en inventarissen    
Totaal lasten 2.050.0002.303.0002.128.000
    
Resultaat (baten – lasten)-460.000-899.000-729.000

Toelichting
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderwijs, inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten, en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!