Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Privacy beleid van de Nederlands-Israëlietische HoofdSynagoge

Kerkgenootschap de Nederlands Israëlietische Hoofd Synagoge Amsterdam (Kamer van Koophandel: 55583709), hierna te noemen “NIHS”, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. De NIHS verkrijgt uw persoonsgegevens o.a. door uw bezoek aan haar website. De NIHS doet haar uiterste best uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en zet zich daarvoor in. Ook vindt de NIHS het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw bezoek aan haar website.

Dit brengt met zich dat de NIHS in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • Slechts de persoonsgegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten wil wijzen en deze wil respecteren;

 • Altijd open staat voor uw klachten, vragen, suggesties en aanwijzingen m.b.t. haar privacy beleid.

Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De NIHS adviseert u dan ook regelmatig kennis te nemen van haar privacy beleid.

Met welk doel verwerkt de NIHS mijn persoonsgegevens?

De NIHS – en indien van toepassing partners – gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden: (i) het (kunnen) belijden van het Joodse geloof en het uitvoeren van de gestelde Goddelijke voorschriften, (ii) het bijhouden van de ledenadministratie, (iii) de organisatie van een evenement, (iv) het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen, (v) het communiceren met leden, (oud) leden en niet-leden, o.a. door het versturen van nieuwsbrieven, (vi) informeren over (wijziging van) diensten (vii) informatie (waaronder persoonsgegevens als foto’s en namen van leden/bezoekers evenementen) plaatsen op haar website www.nihs.nl, (viii) mensen de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via haar website www.nihs.nl en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website, (iv) de uitvoering of toepassing van een wettelijke of kerkelijke regeling, (v) om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen, (vi) de rechten van de leden te waarborgen en (vii) de administratie omtrent de leden en de/hun sjoelgemeenschap te kunnen bijhouden en de inschrijving te kunnen beheren.

Welke persoonsgegevens verwerkt de NIHS van mij?

De gegevens die door de NIHS worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden en u wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking.

De NIHS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de NIHS heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de NIHS verwerkt:

 • voor- en achternaam

 • roepnaam

 • Joodse naam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • geboorteplaats (plaats van afkomst)

 • burgerlijke staat

 • burgerlijke huwelijksplaats

 • burgerlijke huwelijksdatum

 • datum choppe

 • plaats choppe

 • naam partner

 • namen kinderen

 • eventuele kinderen van de partner

 • datum burgerlijke scheiding

 • datum kerkelijke scheiding

 • datum van overlijden

 • datum en plaats van begraven

 • overige grafgegevens

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer

 • verzamelinkomen

 • Lidmaatschap gegevens

 • Lidnummer vader

 • Lidnummer moeder

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de NIHS verwerkt
De NIHS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras

 • godsdienst of levensovertuiging

 • geloofsovertuiging

 • datum en staat van binnenkomst en van vertrek NIHS

 • sjoelgemeenschap

 • datum betreden sjoelgemeenschap

 • besnijdenisplaats

 • besnijdenisdatum

 • naam moheel

 • gegevens gezinsrelaties

 • Jodendom status vader

 • eventueel bewijs van gioer

 • registratie Koheen/Levie/Jisraeel

 • status kohanoet

 • datum bar of bat mitswa

 • eventuele rabbinale beperking

   

 • persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

De NIHS dan wel haar website/diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De NIHS kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is, maar zij zal er alles aan doen om zoveel mogelijk te beperken dat persoonsgegevens van kinderen onder de 16 worden verwerkt. De NIHS raadt ouders altijd ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de NIHS zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijdert de NIHS deze informatie.

 • genetische gegevens

Het kan zijn dat aan de NIHS persoonsgegevens worden verstrekt door een ander persoon dan uzelf. Dit kan te maken hebben met het feit dat één van de doelen waarvoor de NIHS persoonsgegevens verwerkt is om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen. Daarvoor is het essentieel dat zij ook persoonsgegevens over familieleden van leden verwerkt. Indien die  familieleden (betrokkenen) geen toestemming hebben verleend, dan geldt voor de “gewone” persoonsgegevens dat de NIHS deze mag verwerken op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen”. De NIHS heeft daartoe een gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om de activiteiten van de NIHS te verrichten. Het kunnen vaststellen van iemands halachische status is één van de belangrijkste taken van de NIHS. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. De verwerking voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; het doel van de verwerking staat in verhouding tot de inbreuk voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en het doel kan niet op een voor de betrokken personen minder nadelige manier worden bereikt.

Ook heeft de NIHS een afweging gemaakt tussen haar belangen en de belangen van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De rechten en vrijheden van deze personen wegen niet zwaarder dan het gerechtvaardigd en grote belang van de NIHS.

De NIHS maakt gebruik van camerabeveliging om en bij de Van der Boechorststraat 26. Dit is voor iedereens veiligheid. Als u de NIHS bezoekt kan het zijn dat u wordt gefilmd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NIHS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar taken, een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting (zoals o.a. aan de politie bij fraudeonderzoek). Zo maakt de NIHS onder meer gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de NIHS, zal de NIHS een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De NIHS deelt haar leden, bij het aangaan van een lidmaatschap, in bij een sjoelgemeenschap naar hun keuze. Hiervoor is het noodzakelijk dat de NIHS een aantal van uw persoonsgegevens met deze sjoelgemeenschappen deelt. Het betreft hier uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en uw mailadres. Ook wanneer u besluit over te stappen naar een andere sjoelgemeenschap, zullen voornoemde persoonsgegevens worden doorgegeven teneinde uw overstap te kunnen bewerkstelligen. Ook met de sjoelgemeenschappen heeft de NIHS verwerkersovereenkomsten gesloten.

Ook verwerkt de NIHS persoonsgegevens van oud-leden.

U wordt geacht akkoord te zijn gegaan met alle voornoemde elektronische gegevensuitwisseling (per internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de NIHS in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Hoe lang bewaart de NIHS mijn persoonsgegevens?

De NIHS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Echter is het voor het functioneren van de NIHS noodzakelijk dat uw persoonsgegevens oneindig door haar worden bewaard, ook na het beëindigen van uw lidmaatschap bij de NIHS. Dit komt omdat uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig zijn o.a. ter controle van de halachische status van nakomelingen.

Voor de camerabeelden geldt dat deze niet langer dan twee maanden worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft, voor zover de wet dit toelaat, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen of te (laten) beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NIHS. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de NIHS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de NIHS van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er bij een verzoek tot inzage zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt de NIHS u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NIHS reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

De NIHS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacybeleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen hebt over het privacybeleid van  de NIHS, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected]

Hoe de NIHS uw persoonsgegevens beveiligt

De NIHS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. enige maatregelen die de NIHS heeft genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn:

 • Medewerkers van de NIHS hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend;

 • Wachtwoorden van medewerkers moeten om de drie maanden worden aangepast;

 • Medewerkers hebben alleen toegang tot de onderdelen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;

 • Deuren gaan in de avond op slot;

 • Het downloaden van programma’s is niet toegestaan;

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met de sjoelgemeenschappen;

 • De NIHS werkt met een cliënt server systeem;

 • Toegang tot de ledendatabase is opgesplistst in bewerken en raadplegen;

 • Er wordt een logboek bijgehouden van elke wijziging in de leden database;

 • Er worden dagelijkse backups gemaakt via een encryptie, welke backups in een externe server in een datacenter worden bewaard.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de NIHS gebruikt

De NIHS gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de NIHS gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de NIHS hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De NIHS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Andere websites

De NIHS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van de NIHS. De NIHS  adviseert u dan ook het privacy beleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van de NIHS.

Toepasselijk recht

Op dit privacy beleid is naast de AVG het (overig) Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy beleid discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens NIHS

Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Van der Boechorststraat 26
1081 BT Amsterdam

Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Ingang: Weldam 3

Telefoon: 020-646 00 46
Internet: www.nihs.nl
E-mail: [email protected]